The service guide

站内检索

您现在的位置:网站首页 >> 继续教育 >> 远程教育 >> 收费标准

收 费 标 准

            学费标准:110元/学分,教材费根据实际收取。

            学费明细如下: 

                    层次

                    专业

                    学费(元)

                    高起专

                    会计

                    工商企业管理

                    建筑工程管理

                    市场营销 

                    学前教育

                    78*110=8580

                    专升本

                    工商管理

                    公共事业管理 

                    人力资源管理 

                    会计学 

                    金融学 

                    法学 

                    学前教育

                    市场营销 

                    汉语言文学 

                    汉语言文学(师范方向) 

                    英语(经贸英语) 

                    电子商务 

                    信息管理与信息系统 

                    计算机科学与技术

                    土木工程(工程管理) 

                    电气工程及其自动化

                    80*110=8800

专升本2

                    工商管理

                    公共事业管理 

                    人力资源管理 

                    会计学 

                    金融学 

                    学前教育

                    市场营销 

                    汉语言文学 

                    汉语言文学(师范方向)

                    电子商务 

                    信息管理与信息系统 

                    计算机科学与技术

                    土木工程(工程管理) 

                    电气工程及其自动化

                    55(学分)*110(收费标准)+25(申请免修学分)*25(免修管理费)=6675

                    法学

                    61*110+19*25=7185

                    英语(经贸英语)

                    59*110+21*25=7015

0